Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел „КЛУБ АНГЛИЙСКИ СЕТЕР“

ПОКАНА   Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „КЛУБ АНГЛИЙСКИ СЕТЕР“, ЕИК: 206189054, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.18 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на 17.11.2023 г. от 12,00 часа в заседателна зала на хотел „Флора“, Боровец, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на КАС за 2022;…