Покана за ОС на БНФК

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Българска национална федерация по кинология“ ЕИК: 206222369, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.6/3/ от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на 27.01.2024 г. от 10:00 часа в град Стара Загора, ул. Калояновско шосе 2, при следния дневен ред: 1. Отчет…